ทายซิ เงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำ เท่าไร ???

aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL21uLzAvdWQvMTYvODM5MDAvMjYtNC0yNTU2XzE1LTEzLTA3LmpwZw==

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง กำหนดอัตราเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำ ทั้งนี้ ประกาศระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนผู้มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ ประกาศมี ๓ ข้อ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราเงินบำนาญ ชราภาพขั้นต่ำ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ เงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กำหนดในอัตราเดือนละ เจ็ดร้อยยี่สิบบาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออก20,850บาท

aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL21uLzAvdWQvMTAzLzUxNjIxMy84MTMyMDEtMDEuanBn
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อ-ขายทอง ประจำวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.24 น. ซึ่งราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับวานนี้

โดย ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,889.92 บาท ขายออกบาทละ 20,850 บาท
ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 20,250 บาท ขายออกบาทละ 20,350 บาท